کتاب صوتی ثروتمندترین مرد بابل: اثر جورج کلاسون

معرفی کتاب ثروتمندترین مرد بابل

کتاب ثروتمندترین مرد بابل مجموعه ای از داستانهای واقعی است که هم از لحاظ ادبی و هم به لحاظ راهنمائی های مالی و اقتصادی جالب توجه می باشد. در همه داستان ها علل مشکلات مالی مورد بررسـی قرار گرفته و راهکارهای عملی جالبی برای رفع آن پیشنهاد شده است . هدف واقعی در ایـن کتـاب ایجـاد بینشی است تا علاقمندان به موفقیت مالی به کمک آن ثروتمند شوند، از ثروت خود نگهـداری کـرده و از درآمد حاصل از آن ثروت، ثروت بیشتری به دست آورند. در ذیل خلاصه ای از داسـتان هـای ایـن کتـاب برای خوانندگان محترم ارائه می گردد.   قسمت اول
   

قسمت دوم

   

قسمت سوم

   

قسمت چهام

   

قسمت پنجم

   

قسمت ششم

   

قسمت هفتم

   

قسمت هشتم

   

قسمت نهم

   

قسمت دهم

   

قسمت یازدهم

   

قسمت دوازدهم

   

قسمت سیزدهم

   

قسمت چهاردهم

   

قسمت پانزدهم

   

قسمت شانزدهم

   

قسمت هفدهم

   

قسمت هجدهم

   

قسمت نوزدهم

   

قسمت بیستم

   

قسمت بیست‌ و یکم

   

قسمت بیست ‌و دوم

   

قسمت بیست‌ و سوم

   

قسمت بیست ‌و چهارم

   

قسمت بیست ‌و پنجم

   

قسمت بیست‌ و ششم

   

قسمت بیست ‌و هفتم

   

قسمت بیست‌ و هشتم

   

قسمت بیست‌ و نهم

   

قسمت سی‌ام

   

قسمت سی‌ و یکم

   

قسمت سی ‌و دوم

   

قسمت سی‌ و سوم

   

قسمت سی ‌و چهارم

   

قسمت سی ‌و پنجم

   

قسمت سی ‌و ششم

   

قسمت سی‌ و هفتم

 

قسمت سی ‌و هشتم

 
ثروتمندترین مرد بابل