دوره جامع هدف گذاری

ارزشها جهت و مهم های زندگی ما هستند ، بدون تصریح ارزشها امکان داشتن یک چشم انداز صحیح وجود ندارد و بدون یک چشم انداز و افق مطلوب شما قادر به هدف ‌گذاری نیستید و گویی در هوای مه‌ آلود در حال حرکت هستید. 

برای منطبق کردن تلاشهایتان بر جهت و مسیر درست می‌بایست ارزشها، چشم انداز و اهداف خود را مشخص کنید. هدفگذاری دارای شیوه های و تکنیکهای نوینی است، که آگاهی از آنها شما را قادر می سازد نقشه راهی بی عیب و نقص را برای زندگی فردی و کسب و کارتان تهیه و تدوین کنید.