دی ۱۳, ۱۳۹۹

سمینار برندسازی شخصی

برند سازى شخصى مانند ابزار تيز و برنده اى است ، كه نه تنها جايگاه اجتماعيتان را ارتقاء مى دهد ، بلكه رابطه مستقيم با رتبه شغلى و افزايش درآمد شما دارد .
آذر ۳۰, ۱۳۹۸

سمينار برند سازى شخصى در اصفهان

سمينار برندسازى شخصى در اصفهان برندسازى شخصى مانند ابزار تیز و برنده اى است، که نه تنها جایگاه اجتماعیتان را ارتقاء مى دهد.  بلکه رابطه مستقیم با […]