موانع موفقيت

موانع موفقیت

آیا از موانع موفقیت در زندگی خود مطلع هستید؟؟؟

براى دستیابى به موفقیت و آگاهى از موانع موفقیت ( پنج مانع اصلی ) که بر سر راه شماست. این مقاله را با دقت و تا انتها بخوانید.

ھمه ما دوست داریم آینده مطلوب و دستاوردھای عالی داشته باشیم. امروز میخواھم به شما بگویم چه چیزھایی به عنوان موانع موفقیت، مانع شکوفایی استعدادھای شماست.

موانع موفقیت

همنشینی با دزدان رویا

اول باید بدانید که شما به شدت تحت تاثیر اطرافیانتان و مخصوصا کسانی ھستید که بیشترین وقت را با آنھا می گذرانید.

ھمنشینی با آدمھای منفی بی آنکه بدانید می تواند شما را از تعالی و موفقیت باز دارد. حتما منظورم را می فھمید دربارہ کسانی حرف میزنم که دائم غُر می زنند و دیگران را بابت شرایط بدشان سرزنش می کنند.

کسانی که ھمیشه بد قضاوت می کنند و می خواھند شما را ھم سطح خودشان پایین بیاورند. رویا دزدھایی که به شما می گویند آرزوھایتان ناممکن اند. و تلاش می کنند شما را از باور و دنبال کردن رویاھایتان منصرف کنند.

اگر می خواھید موفق شوید معاشرت با آدمھای سمی برای شما ممنوع است.
منظورم کسانی است که معیارھای متوسط و پایینی دارند و با افکار منفی و ذھنیت قربانیشان ، مانع موفقیت شما هستند.
باید به ھر قیمتی از تاثیرات منفی این آدمھا رھا شوید اگر می خواھید موفق شوید باید وقت بیشتری با آدمھای موفق بگذرانید .
از شما می خواھم که خودتان را با نیروی مثبت کسانی احاطه کنید که باورتان دارند و می خواهند به شما کمک کنند تا اهدافتان را تا رسیدن به پیروزی دنبال کنید.

آدم ها دو جورند:

یا مثل لنگرند، و یا مثل بادبان کشتی.

لنگرها را رها کنید و سراغ بادبان ها بروید. چون بادبان ها به جایی می رسند و حضور در کنار آنها لذت بخش است.
لنگرها فقط شما را پایین می کشند و در یک نقطه متوقف مى کنند.

توصیه اثربخش:

برای حذف یکی از موانع موفقیت، لیستی از افراد منفی اطراف خود تهیه کنید. و محترمانه روابط تان را با آنها کاملاً محدود نمایید.
شخصیت و باورهای شما معدل مجموع پنج نفری است که بیشترین وقت را با آنها می گذرانید. بنابراین روابط جدیدی با افراد موفق ایجاد کنید، این افراد را می توانید در سمیــنارها، مراکــز آموزشــی و یا همایشهای تخصصی پیدا کنید.

موانع موفقیت

حمل لنگرهای زنگ زده

یکی دیگر از موانع موفقیت یا دومین مانعی که بر سر راه شما برای رسیدن به موفقیت است چسبیدن به گذشته می باشد.

بسیاری از مردم در طول زندگیشان، گذشته را مانند وزنه ای سنگین با خود حمل می کنند. و این همانند لنگری زنگ زده، آنها را متوقف کرده و مانع  موفقیتشان می شود. آنھا به رنجشھا، کمبودھا، تصویر شکست های قبلی و اتفاقات ناگوار گذشته می چسبند.

« رھا کردن گذشته اولین گام برای در آغوش کشیدن آیندہ است »

موانع موفقیت
خوب است بدانید که حفظ رنجش عاملی برای توقف بوده و روح ما را از درون می خورد.

اما نقطه مقابل آن، یعنی بخشش موجب آرامش درونی و جذب نیروی بی کران عشق الهی است.

من کسانی را می شناسم که پس از بخشیدن افرادی که از آنها رنجش داشته اند، فقط طی چند ماہ درآمدشان، ھمینطور بھرہ وری و توانایی ھایشان برای تحقق خواسته ھا، دو برابر شدہ است.

باید در زمینه خانوادہ، کار و روابط خود ھمیشه در موضع بخشش باشید.

نلسون ماندلا می گوید:

حفظ رنجشهایمان و نبخشیدن ، همانند این است که جام زهری را بنوشیم و انتظار مرگ طرف مقابل را داشته باشیم. موانع موفقیت به همین سادگی ما را از دستیابی به آرامش و شادکامی دور کرده و عامل توقف ما هستند.

به یاد داشته باشید بخشیدن این افراد به معنی صُحه گذاشتن بر روی رفتار گذشته آنها نیست. شما نمی بخشید تا آنها خشنود شوند، شما می بخشید چون لایق صلح درونی و لذت بودن در لحظه هستید.

قرار نیست که کلا از رفتارھای گذشته آنھا چشم پوشی کنید یا حتی دوبارہ به آنھا اعتماد کنید، فقط باید از تجربیات گذشته خود درس بگیرید، افراد را ببخشید و از گذشته رها شوید.

وقتی میبخشید بار گذشته را که ھمیشه به دوش میکشیدید زمین میگذارید. و حالا میتوانید راحت تر حرکت کنید و آیندہ ای که می خواھید را بیافرینید.

توصیه اثر بخش:

لیستی از رنجش ها، شکستهای گذشته و کمبودهایتان تهیه کنید و مسئولیت خود را در آن وقایع بنویسید و بپذیرید.

چشم انداز آینده مطلوب خود را بنویسید و تسبت به آن برای خود هدفگذاری کنید.

نگاه خود را از تصاویر منفی و ناراحت کننده گذشته بردارید و توجه تان را معطوف به آینده مطلوب و ایده آل خود کنید. و با حس امیدواری قدم های طلایی تان را به سمت موفقیت بردارید.

موانع موفقیت

تله مقاومت در برابر تغییر

این تله سومین مانع از موانع موفقیت است. همه ما به واسطه عملکرد ذهن خود تمایل داریم در محدوده امن مان باقى بمانیم.

در لاتین به محدوده امن comfort zone  گفته مى شود

همان جایى که تمایل داریم در آن باقى بمانیم و زندگى کنیم، همان شغلى که انجام مى دهیم. همان محله و فروشگاه هایى که از آنها خرید میکنیم و همان دوستانى که از مدتها قبل با آنها ارتباط داشته ایم. هر گاه سخن از رشد و توسعه و یا اقدام جدیــدى که منجــر به تعـالى و پیـشرفت مـاست، مى شود، على رغم تمایل درونى، با موانع ذهنى مواجه مى شویم.

ترس از ناشناخته ها و جدا شدن از عادتهاى قدیمىاین در واقع عملکرد ذهن است که مى خواهد ما را از ریسک و خظر دور کند و در حالت کنونى و توقف نگه دارد .

نکته مهم و حساس اینجاست که ذهن ما فقـط محـدوده ترس را به ما نشان مى دهد. در این محدوده ما دچار عدم اعتماد بنفس مى شویم که بسیـار آزار دهنده است.

بهـانه گیـر هستیـم و با بروز اولین مانع پا پس مى کشیم و اهدافمان را رها مى کنیم. در این جا ما بسیار تحت تـأثیر نظرات منفى اطـرافیان هستیم و این موجب مى شود به سهولت از مسیر اصلى خارج شویم.

در صـورتى که بـا پـا گـذاشتن بر روى ترسـها و حرکـت به سـمت ناشناخته ها ما وارد مرحله یادگیرى و کسب مهارت مى شویم، مى آموزیم که با چالشها روبرو شده و از آنها گـذر کنیم، قـدرت حل مسئله در ما افزایش مى یابد و آرام آرام با عملکرد صحیح و اقدامات مستمر محدوده امن ما وسیع تر شده و گسترش مى یابد.

پس از مرحله یادگیرى ما وارد مرحله رشد و توسعه مى شویم. و قادر خواهیم بود رویاها و علائق خود را دنبال نماییم. چشم انداز و اهداف جدیدى براى خود تعیین کنیم و با دنبال کردن آنها اهدافمان را تسخیر نماییم .

ما قادر خواهیم بود درآمد ، ارتباطات ، و جایگاه اجتماعى خود را ارنقاء بخشیم و از نظر روحى و معنوى در شرایطى ایده آل زندگى کنیم

شادکامى در اقر احساس رضایت درونى حاصل مى شود و این مستلزم تغییر و دستیابى به موفقیت پایدار است .

ما دو راه بیشتر نداریم، توقف و ماندن در تله مقاومت در برابر تغییر و یا حرکت به سمت ناشناخته ها و ایجاد تغییرات درونى و بیرونى.

موانع موفقیت

دو راه وجود دارد:

مقاومت در برابر تغییر ( اسارت در تله مقاومت در برابر تغییر )

یا انعطاف پذیری و هماهنگی با تغییر (موج سواری )

رویداد ها ممکن است در جهت مثبت یا منفی حرکت کنند، وظیفه شماست که هر بحران را به فرصتی برای دستیابی به موفقیت تبدیل کنید.

نکته سوم:

نکـته سـومی که بـاید بدانید این اسـت که سـاختن آینـدہ یعنـی سـر و کارداشـتن بـا تغـییر.

 اگـر تغییر را با آغوش باز نپذیرید خودتان را از پیشرفت و تعالی باز می دارید. بیایید واقع بین باشیم، « دنیا، دنیای تغییر و تغییر اجتناب ناپذیر است »

کره زمین مدام در حال تغییر است، ھوا عوض میشود، اقتصاد و فناوری تغییر میکنند، رھبران ما عوض میشوند. تک تک سلول ھای بدن ما ھم دائما درحال تغییرند، حتی در ھمین لحظه ھم این تغییر در حال انجام است.

می توانید در مقابل تغییر مقاومت کنید و عاقبت مغلوب آن شوید و یا می توانید آگاھانه با آن ھمکاری کنید، ھماھنگ شوید و از آن سود ببرید.

حالا به تغییری در گذشته خود فکر کنید که تصور میکردید بدترین اتفاق زندگیتان بودہ است. شاید نقل مکان، تغییر شغل، ورشکستگی، اخراج شدن، طلاق و یا تغییری در نتیجه پیشرفت فناوری بوده است.

وقتی به اجبار تغییر کردید چه اتفاقی افتاد؟

مطمئنم امروز که به گذشته نگاہ میکنید، می گویید وای خیلی خوشحالم که آن اتفاق افتاد، ببین در نھایت چه نتیجه ی خوبی برایم داشته.

شاید باعث رشدتان شده، شاید باعث ایجاد شجاعت، اعتماد به نفس، خلاقیت، درخواست کمک از دیگران و یا ایستادگی در برابر مشکلاتتان شده. شاید در نھایت شما را به سمت شغل بھتری سوق داده یا باعث شده رابطه بھتر و پربارتری بدست آورید.

به یاد داشتن این نکته باعث میشود که بتوانید با ھیجان و خوشحالی و انتظارات مثبت به تغییر نزدیک شوید .

توصیه اثر بخش:

برای تغییر پیش قدم باشید و چنان به مسائل نگاه کتید که هر توع چالش و مانعی را موهبتی برای رشد خود بدانید

داشتن انتظارات مثبت به جای انتظارات منفی، انتخاب ذھن است و مسئولیتش با خودش است.

اجازه دهید، پذیرش تغییرات و این نگرش مثبت به ضمیر ناخود آگاهنان که قدرتمند و خلاق است، سمت و سو دهد و شما را با آن همراه نماید.

باورهای خود محدود کننده

مانع دیگـر این است که شما باورھایتان را درباره توانائی ھا، عوامل موفقیت و نیز کامیابی تان را در روابط با دیگران محدود می کنید.

واقعیت اینست؛

« نگـاه دیگـران به شمـا و قضـاوت آنهـا تعـیین کـننده قـابلیتها و توانایی شما نیست »

باورهایتان زندگی شما را می سازد و تأثیر زیادی بر عملکرد و رفتـارهـایتـان دارنـد. و نسبـت بـه پیـامی کـه از طـریق رفتـار و باورهای خود به ضمیر ناخودآگاهتان می دهید فرکانس ذهنی ایجاد می نمایید. و این شما را در مداری که، پیام آن را مخابره می کنید قرار می دهد.

افکار مخرب و غبطه نسبت به گذشته شما را در مدار تنگنا و توقف قرار میدهد.

می دانید مخرب ترین باوری که می توانید داشته باشید چیست ؟

این است که فکر کنید توانایی رسیدن به اھدافتان را ندارید.

شاید بگوئید نه من واقعا نمیتوانم، نمی دانم چطور می شود آن را انجام داد. ھیچکس نیست که راہ را نشانم دھد، کسی را نمی شناسم من به اندازه کافی باھوش یا باسواد نیستم، زیادی جوانم و یا بی تجربه ام و…

باور مخربتان ھر چیزی که ھست باورش نکنید.

بسیاری از مردم خیال می کنند توان و لیاقت غلبه بر مشکلات زندگی را ندارند و یا شایسته عشق نیستند. در حالی که باور به داشتن توان و لیاقت دو پایه اصلی عزت نفس بالاست.

اما باورھای مخرب شما فقط باور ھستند و باور یعنی فکری که بارھا و بارھا تکرار شدہ باشد. یعنی شما می توانید آگاھانه انتخاب کنید که افکار دیگری داشته باشید. به طور مثال؛ باور به اینکه می توانید از پس ھر مسئله ای بر بیایید باعث می شود ھرگز از ھیچ چیز نترسید.

شما نابغه هستید

جایگاه امروز شما بیانگر قابلیت ها و میزان هوش شما نیست.

طبق تحقیقات کلیفتون و باکینگهام در کتاب کشف توانمندی ها، همه انسان ها دارای ۳۴ نوع هوش هستند. و هر انسان که دارای درجه هوشی بالای ۹۰ باشد، در ۵ هوش از ۳۴ هوش نابغه است.

حالا فکر کنید آیا اخیرا اتفاقی برایتان افتادہ؟

مرگ یک عزیز، طلاق، ورشکستگی، از دست دادن یک دوست، شغل، پول، حسن شھرت و یا شادابی و جوانی، ھمه اینھا موقتی بوده اند. ھرقدر سخت و دردناک بوده باشند به ھر حال شما از آنھا جان سالم به در برده اید.

پس به یاد داشته باشید که اگر باور کنید که لایق بھترین ھا ھستید. و توانایی ساختن زندگی ایده آلتان را دارید اعتماد به نفستان بالا می رود. و می توانید قدم به قدم به سوی اھدافتان پیش بروید.

حالا میخواھم تکلیفی به شما بدھم اگر این باورھای محدود کنندہ را دارید دست کم یکی از آنھا را تغییر دھید و ببینید که چه پیشرفتی در جھت اھدافتان می کنید .

یادتان باشد ھیچ چیز در زندگیتان بھتر نخواھد شد مگر اینکه خودتان بھتر شوید.

توصیه اثر بخش:

از قدرت عادت برای ایجاد و تداوم افکار مثبت استفاده کنید. مثلاً با نوشتن جملات تأکیدی مثبت و چسباندن آنها به آیینه، یخچال و یا صفحه کامپیوتر شخصی. تنها چیزی که لازم است یک تصمیم آگاهانه و قدرت تکرار است.

باورهای خود محدود کننده در مورد خود را بنویسید و در مقابل هر کدام توضیح دهید، چگونه اثرات مخرب آنها باعث شده که متوقف بمانید و موقعیتهای عالی رشد و پیشرفت را از دست بدهید. سپس برای هر کدام یک باور مثبت و جایگزین قرار دهید و مدام تکرار و بر روی آنها تمرکز کنید.

از آبیاری و پرورش باورهای منفی خود دست بردارید. هر چه توجه شما به این باورها کمتر شود، به مرور قدرت خود را از دست خواهند داد.

خود انگاره منفی و مخربتان را تغییر دهید، برای داشتن تصویری حقیقی و مطلوب از خود ویژگیهای مثبتتان را بنویسید، چه ویژگی در شما هست که آن را می پسندید و دیگران نیز آنرا می پسندند. 

استفاده مکرر از دکمه توقف

شما همواره در حال مواجه شدن با مسائل زندگی و کاستی های آن هستید
و ناملایمات بیرونی موجب احساسات منفی تان شده و ناخواسته شروع به غر زدن و گله و شکایت می کنید

این همان دکمه توقف است

« ناسپاسی، به شدت ما را در همان نقطه رنج آوری که هستیم نگه می دارد.»

عدم رشد، و تمرکز بر نداشته ها، از شما فردی ناامید و رنجور می سازد و شما خود باعث به وجود آمدن این شرایط هستید. دکمه توقف ؛ یعنی همان گله، شکایت و ناسپاسی، به مرور از شما انسانی افسرده و بی تفاوت می سازد و میل به رشد و موفقیت را در شما از بین می برد.

توصیه اثر بخش:

هر چالش و مشکلی را پله ای برای رسیدن به موفقیت، و هر رویداد آزار دهنده را عاملی برای قوی تر شدن خود بدانید.

نسبت به هر مسئله ای سپاسگزار باشید و از سپاسگزاری به عنوان ابزار مؤثر زندگی خود استفاده کنید.

لیست سپاسگزای خود را بنویسید و روزانه آن را مرور کنید، چه مواردی در زندگی شما هست که میتوانید بابت آنها سپاسگزار باشید.

برای خود یک نشان سپاسگزاری قرار دهید، و هنگام لمس یا نگاه کردن به آن سپاسگزاری کنید، یک انگشتر یا دستبند یا حتی یک سنگ در جیبتان می تواند نشان سپاسگزاری شما باشد.

حال نسبت به موانع اصلى موفقیت و راه حل از میان برداشتن آنها آگاه هستید.

3 نظرات

 • سارا مقدس پور

  اسفند ۱۹, ۱۳۹۹ - ۷:۴۱ ب.ظ

  مقاله بسیار مفیدی بود ، خیلی خیلی از راهکارها و توصیه ها لذت بردم ، ای کاش زودتر این مقاله رو خونده بودم

 • سعید کرمی

  اردیبهشت ۹, ۱۴۰۰ - ۳:۵۳ ب.ظ

  مطالب و راهکارها عالی بود ، بیشتر مواقع همین موانع ساده باعث شدند از اهدافم دور بمونم ، امیدوارم بتونم با رعایت این موارد موفقیت بیشتری در دستیابی به اهدافم داشته باشم
  خوشحال میشم در یکی از کارگاههای آموزشیتون شرکت کنم 

پیام بگذارید

No products in the cart.